Upozornění: Právě se nacházíte na archivním webu programu Zelená úsporám - Veřejné budovy.

Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb, instalace solárně termických kolektorů a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky zejména prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Se souhlasem vlády Fond použije pro posílení disponibilních zdrojů Programu zdroje z účtu na podporu sběru a zpracování autovraků dle § 37e odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále Fond na podporu energetických úspor ve veřejných budovách v rámci Programu použije prostředky z vládní rozpočtové rezervy odpovídající výnosům z dražeb povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky (NER).

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 30. listopadu 2014. O dotaci bylo možné požádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebylo však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. 

Poskytování finančních prostředků v rámci Zelená úsporám pro oblast úspor energie v budovách veřejného sektoru popisují směrnice MŽP č. 7/2010Dodatek č. 7 ke směrnici č. 7/2010 a její přílohy (dostupné na stránce Dokumenty ke stažení )

Základní rámec pro podávání žádostí o podporu a kritéria jejich hodnocení poskytuje Výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory .

Podrobnější informace najdete v Závazných pokynech k administraci žádostí v rámci výzvy pro veřejné budovy  (verze k 19. 7. 2019).

Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do OPŽP

Na co je možné žádat

Na zateplení budov veřejného sektoru, jako jsou např. školy, školky, nemocnice, městské úřad apod. Přesně je definuje příloha č. 1 ke směrnici č. 7/2010 s odkazem na vyhlášku č. 268/2009 Sb.

Kdo může žádat

Žádat mohou obce, města, příspěvkové organizace, kraje, veřejné a státní školy, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, církve, nadace, obecně prospěšné společnosti apod. Přesně je definuje příloha č. 4 ke směrnici č. 7/2010.

Kdy je možné žádat

19. července - 31. srpna 2010.

Příjem žádostí byl zahájen 19. 7. v 6:00 hodin ráno. Pro přístup k elektronickým formulářům přejděte do systému Bene-fill nebo do rubriky Podání žádosti.

Výzva k podání žádosti skončila k 16:00 h. dne 31. 8. 2010. Hodnoceny budou všechny žádosti podané elektronicky a zároveň doručené do uvedené lhůty na krajská pracoviště ve dvou vyhotoveních i ve vytištěné podobě a včetně požadovaných příloh. 

Výše podpory

Konkrétní výše podpory bude stanovena v závislosti na charakteru projektu a v souladu s pravidly o poskytování veřejné podpory. Její výše může dosáhnout  maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, nanejvýš však 200 milionů korun pro jednoho žadatele. Podrobněji ji stanovuje příloha č. 3 směrnice č. 7/2010.

Jak a kde žádat

Najděte si odborníka na zpracování projektu a obstarejte si potřebné přílohy. Doklady, které jsou předkládány jako přílohy formuláře žádosti, stanovuje příloha č. 8 směrnice č. 7/2010. Vyplněnou žádost podejte v elektronické podobě a ve dvou tištěných vyhotoveních této elektronické podoby na příslušném krajském pracovišti Fondu dle místa realizace projektu (kontakty naleznete zde) od 19. 7. 2010 do 31. 8. 2010. Podrobně popisují náležitosti a podmínky žádosti o podporu, hodnocení projektu a čerpání dotací přílohy směrnice, které naleznete zde.

Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

25.07.2014 Nová verze Závazných pokynů pro žadatele

Ke dni 18. 7. 2014 byly aktualizovány Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci výzvy pro veřejné budovy (dále jen „Závazné pokyny"). Jejich aktuální verzi najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

21.03.2014 Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách pokračuje

V sektoru veřejných budov byly uvolněny finanční prostředky, které budou navýšeny o případný přebytek po proplacení všech žádostí v sektoru rodinných a bytových domů.

18.06.2013 Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010

Dne 13. června 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou podepsán Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010. Týká se poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

02.05.2013 Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 7/2010

Dne 29. dubna 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou podepsán Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 7/2010. Týká se poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

25.05.2012 Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám startuje

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa plní svůj slib a umožní čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám. Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění z programu Zelená úsporám.

10.11.2011 Konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011"

Společnost ISES, s.r.o. pořádá v Praze dne 24. listopadu 2011 III. ročník konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011".

18.10.2011 Použitelnost příloh k žádosti o dotaci na zateplení a manuál

Informace k připravované výzvě v prioritní ose 3 Operačního programu Životní prostředí na zateplení veřejných budov.

08.10.2010 Závazné pokyny pro žadatele na webu

Pro žadatele o podporu na zateplení budov veřejného sektoru je nyní nově k dispozici část Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory. Obsahuje kapitoly týkající se příloh žádosti, bonifikace projektů, které jsou součástí integrovaného plánu rozvoje měst, informace k administraci žádostí a především postupy pro zadávání veřejných zakázek. Pokyny najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

» Další aktuality >>