Právě se nacházíte: home page » Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

 • Administrace

  Proces od podání žádosti po vyplacení podpory.
 • Alokace

  Objem finančních prostředků určených k rozdělení v programu Zelená úsporám.
 • Autorizovaný architekt

  Architekt, kterému byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zdění pozdějších předpisů, a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů (www.cka.cc/).
 • Autorizovaný inženýr

  Inženýr, kterému byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.ckait.cz).
 • Autorizovaný technik

  Technik, kterému byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.ckait.cz).
 • Bloková výjimka

  Nařízení Komise č. 800/2008 umožňuje podnikům čerpat dotace na dosažení úspor energie (oblasti A a B) a na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (oblast C). Výše dotace je pak procentuálně omezena v závislosti na velikosti žadatele (viz heslo drobný, malý a střední podnikatel).
 • Bytová jednotka

  Reálně vymezená část domu, která může být předmětem vlastnického práva dle zákona o vlastnictví bytů (čili ji lze nabývat a prodávat).
 • Bytový dům

  Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a která není rodinným domem.
 • Bytový dům nepanelové technologie

  Bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů.
 • De minimis

  Celková výše pomoci de minimis udělená jednomu subjektu nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR během jakéhokoli tříletého období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným subjektem, tedy bez ohledu na jejich cíl, čerpá-li tedy podnik podporu de minimis v rámci více projektů a/nebo od více poskytovatelů.
 • Dočasný rámec

  Podporu upravuje Sdělení Komise - Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2009/C 16/01). Tímto Rozhodnutím Evropská komise uznává, že Česká republika byla zasažena krizí jako celek a příjemce tuto skutečnost nemusí dokazovat jednotlivě. Maximální výše podpory je ekvivalent 500 tis. EUR pro jeden podnik v období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2010.
 • Dotační bonus

  Finanční zvýhodnění za vybrané kombinace opatření avšak maximálně jednou pro daný objekt i při využití více kombinací, uvedených ve Směrnici MŽP č. 9/2009.
 • Drobný, malý a střední podnikatel (MSP)

  1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jehož aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR, nebo má-li obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR.

  2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

  3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.
 • Energetický auditor

  Osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů, vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která provádí energetický audit, tj. hodnotí energetické parametry budov a navrhuje opatření k dosažení energetických úspor. Přehled auditorů najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
 • Energetický expert

  Osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která zpracovává průkaz energetické náročnosti budovy. Přehled energetických expertů s tímto oprávněním naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
 • Environmentálně šetrný způsob vytápění

  Vytápění prostřednictvím moderních technologií využívajících obnovitelné zdroje energie. V kontextu programu Zelená úsporám jde výhradně o systémy, které využívají sluneční energii, energii biomasy nebo energii prostředí a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby.
 • Faktura

  Faktura slouží jako doklad o skutečné výši oprávněných nákladů na realizaci podporovaného opatření po dokončení investiční akce a jako povinná příloha se spolu s dokladem o zaplacení, dokladem o ukončení realizace a poslední stranou žádosti předkládá na příslušném administrujícím pracovišti (banka, či krajský úřad). Nezbytné náležitosti faktury naleznete zde.
 • Fixní částka

  Stanovení výše dotace pevnou částkou, a to v oblasti A v Kč na m2 podlahové plochy, nejvýše na 350 m2 u rodinných domů a na 120 m2 u bytových jednotek v bytových domech; v oblasti B v Kč na jeden rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém domě; a v oblasti C na konkrétní typ podporovaného zařízení.
 • Kvalitní zateplení

  Provedení dodatečné tepelné izolace vedoucí k dosažení maximálně požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce pro jednotlivé konstrukce podle ČSN 73 0540.
 • Měrná potřeba tepla na vytápění

  Čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla.

  Vypočtené množství tepla v kWh, které je za rok potřeba dodat do místností na vytápění, vztažené na 1 m2 podlahové plochy budovy - nezahrnuje v sobě účinnost otopné soustavy a zdroje tepla. Při výpočtu se postupuje dle ČSN EN ISO 13790, v souladu s TNI 73 0329, TNI 73 0330 a ČSN 73 0540 nebo také v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.
 • Nepanelová technologie

  Takové materiálové a dispoziční provedení stavby, které nespadá do výčtu typizovaných stavebních soustav uvedených v příloze NV č. 299/2001 Sb. Jedná se o stavby s individuálním objemově dispozičním řešením provedené ve zděné technologii s využitím cihel, tvárnic, blokopanelů, případně i s využitím montovaných konstrukcí na bázi vrstvených silikátových nebo dřevěných dílců.
 • Nízkoenergetický standard

  V rámci programu se jedná onepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 70 kWh/m2 u rodinných domů a 55 kWh/m2 u bytových domů. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.
 • Obnovitelné zdroje energie

  Nefosilní zdroje energie, konkrétně energie slunečního záření, geotermální energie, energie půdy, energie vzduchu a energie biomasy.
 • Obytný dům

  Ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se jím rozumí rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. To znamená, že obytnými budovami jsou jak rodinné, tak bytové domy bez rozlišení konstrukce (tedy jak panelové, tak i nepanelové - zděné).
 • Odborný posudek

  Příloha žádosti o podporu prokazující splnění energetických a enviromentálních požadavků programu na realizovaný projekt. Obsah odborného posudku a osoby oprávněné k jeho zpracování naleznete zde nebo v přílohách Směrnice MŽP č. 9/2009.
 • Panelový bytový dům

  Bytový dům postavený v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Pasivní dům

  Budova vystavěná v pasivním energetickém standardu. Má velmi nízkou roční potřebu tepla na vytápění, kterou lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Celkové primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev vody) nemá u těchto budov překračovat hodnotu 60 kWh/(m2a). Pro splnění podmínek programu Zelená úsporám musí pasivní dům zejm. dosáhnout měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů.
 • Pasivní energetický standard

  V rámci programu se jedná o nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů a splnění dalších podmínek stanovených v příloze č. I/12 Směrnice MŽP č. 9/2009. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.
 • Podlahová plocha

  Celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2006 Sb., § 2, písm. p).
 • Položkový rozpočet

  Detailní vyčíslení jednotlivých položek celkové ceny realizovaného projektu, tj. jednotlivých prací a položek materiálu.
 • Polutant

  Chemikálie přítomná v prostředí v nepřirozeně vysoké koncentraci jako důsledek lidské činnosti, látka znečišťující životní prostředí.
 • Poskytnutí podpory

  Podpora se uvolňuje jednorázově na základě Rozhodnutí o poskytnutí podpory, a to zásadně v Kč a bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce podpory uvedený v žádosti o podporu. Převod bude proveden do 30ti dnů od předložení Smlouvy o poskytnutí dotace žadatelem a doložení splnění podmínek smlouvy. Podpora musí být vyplacena na účet uvedený v žádosti, jehož majitelem je žadatel.
 • Pověřený subjekt

  Subjekt pověřený administrací žádostí o podporu v programu.

  Pověřeným subjektem je Státní fond životního prostředí a některé banky.

  Na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí podávají žádosti o podporu právnické osoby a fyzické osoby podnikající (podnikatelé, bytová družstva apod.). Fyzické osoby nepodnikající (majitelé rodinných domů apod.) si na krajských pracovištích pouze nechávají prověřit projekt, odborný posudek a krycí list v oblasti A (zateplení) a B (pasivní domy).

  Na pobočkách bank pověřených administrací žádostí o podporu z programu Zelená úsporám podávají žádosti pouze fyzické osoby nepodnikající. Jejich aktuální seznam najdete zde.
 • Projekt

  Dokumentace nutná k ohlášení stavby nebo k vydání stavebního povolení podle platného znění stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Kromě projektu je nutno doložit také odborný posudek a  Krycí list technických parametrů.

  Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci ve všech oblastech podpory Zelená úsporám, které mohou sloužit jako pomůcka pro žadatele i odborníky (pozor, vždy je nutno zároveň řídit se platnými normami a zákony ČR),  jsou k dispozici zde.
 • Rekuperace

  Energeticky úsporná technologie, při níž teplý vzduch, odváděný při tzv. řízeném větrání z obytných prostor, předehřívá ve speciálním zařízení (rekuperačním výměníku) čerstvý vzduch přiváděný do obytných prostor. Tím dochází jen k výměně vzduchu, nikoliv ztrátě tepla, jako při větrání okny.
 • Rodinný dům

  Objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Nikoliv např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
 • Rozhodnutí

  Hromadné rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám na základě doporučení Rady Fondu. Na jeho základě je vydáno buď vyrozumění (před realizací opatření), nebo smlouva (po realizaci opatření).
 • Rozhodný termín

  Datum ukončení realizace projektu přípustné pro podporu v programu Zelená úsporám. Podporovány jsou pouze projekty dokončené po 1. 4. 2009. Datum ukončení realizace projektu se dokládá datem kolaudace, nebo datem podání oznámení o užívání stavby, datem vystavení předávacího protokolu dodavatelskou firmou nebo datem vystavení protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu.
 • Řízené větrání

  Automatické větrání pomocí ventilátorů bez nutnosti otevírat okna.
 • Seznam odborných dodavatelů (SOD)

  Seznam dodavatelů/poskytovatelů služeb, kteří prokázali svoji kvalifikaci spolu s osvědčením o odbornosti v jedné či více činnostech, které jsou v rámci programu podporované. Registrace do seznamu je bezplatná. Žadatel může při realizaci projektu podporovaného z programu Zelená úsporám využít pouze služeb dodavatelů uvedených v SOD. Projekt, při jehož realizaci žadatel využije služeb dodavatele, který není uveden v SOD, nebude podpořen, stejně tak projekt realizovaný svépomocí. Tato podmínka se nevztahuje na realizace v oblasti podpory B (pasivní výstavba).
 • Seznam výrobků a technologií (SVT)

  Seznam materiálů, výrobků a technologií splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. Výrobky do SVT registruje zdarma jejich výrobce/dodavatel. Žadatel může čerpat podporu pouze na výrobek uvedený v SVT. Tato podmínka se nevztahuje na realizace v oblasti podpory B (pasivní výstavba).
 • Solárně-termický kolektor

  Systém sloužící k absorpci slunečního záření a jeho využití ve formě tepla určený pro celoroční přípravu teplé vody nebo pro kombinaci celoroční přípravy teplé vody a přitápění.
 • Společenství vlastníků jednotek

  Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu. Rozšiřující informace o Společenství bytových jednotek v kontextu programu Zelená úsporám naleznete zde.
 • Stanovený energetický standard

  Splnění požadavků na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov podle ČSN 73 0540 v platném znění a na požadované energetické náročnosti rodinného nebo bytového domu nepřesahující hodnotu roční měrné potřeby tepla na vytápění stanovenou programem.
 • Stavebně-technické posouzení

  Odborné posouzení současného stavebnětechnického stavu domu s cílem získat co nejspolehlivější informace o technickém stavu, provedení a vlastnostech stávajícího objektu. Posudek slouží jako podklad projektu pro změnu stavby (rekonstrukce, nástavba, přístavba apod.).
 • Tepelné čerpadlo

  Zařízení umožňující získávat energii k vytápění a přípravě teplé vody z vnějšího prostředí - vody, vzduchu a země. Tepelná čerpadla se dělí podle zdroje pro odběr tepla a média, kterému teplo odevzdávají k přenosu. Program Zelená úsporám podporuje tepelná čerpadla kombinace země-voda, vzduch-voda a voda-voda a splňující podmínky programu.
 • Veřejná podpora

  Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje.

  Vše k problematice veřejné podpory v programu Zelená úsporám

  Více o problematice "veřejná podpora" například zde:

  http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

  http://www.compet.cz/verejna-podpora/

  Odpovědi na nejčastější otázky týkající se veřejné podpory si můžete přečíst zde.
 • Vlastník

  Osoba zapsaná jako majitel objektu, který je předmětem prováděných opatření, na Listu vlastnictví, tj. ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud má nemovitost více vlastníků , je třeba předložit úředně ověřený souhlas všech spoluvlastníků objektu s provedením opatření nebo instalací zařízení (formulář „souhlasného prohlášení vlastníků nemovitosti" je ke stažení na http://www.zelenausporam.cz//, není vyžadován ověřený podpis žadatele).
 • Vyrozumění o poskytnutí podpory

  Příslib dotace u žádosti podané před realizací opatření, vydaný pro konkrétní žádost a žadatele, který stanovuje výši podpory a mezní termín čerpání dotace.
 • Zařízení

  Instalované zařízení na využívání energie z obnovitelných zdrojů energie, včetně příslušenství, na které je poskytována podpora z programu.
 • Zdroj na biomasu

  Výhradně hlavní lokální zdroj napojený na otopnou soustavu objektu, který využívá pouze energii biomasy a zajišťuje dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody.
 • Žadatelé

  Vlastníci a stavebníci budov určených k bydlení (fyzické osoby i právnické osoby). Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je zapsána v katastru nemovitostí jako (spolu)vlastník nemovitosti a která rodinný dům nebo bytový dům bude po 15 let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám